"The girl is playing with the dog."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นกับหมาตัวนี้อยู่

August 23, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย