"Reading a book is interesting."

แปลว่า:การอ่านหนังสือน่าสนใจ

August 24, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

เป็นที่น่าสนใจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย