"It is electric."

แปลว่า:มันเกี่ยวกับไฟฟ้า

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

มันเกี่ยวกับไฟฟ้า มันก็ต้อง it is about an electric ปะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย