"We are going to transport the computer to my house."

แปลว่า:พวกเรากำลังจะขนส่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปที่บ้านของฉัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 19

แปลตรงทุกอย่างทุกตัวอักษร ลองตรงสระ ำ ก็แล้วหบายรอบแล้วไม่ผ่านสักที เซ็งเลย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย