"We are going to transport the computer to my house."

แปลว่า:พวกเรากำลังจะขนส่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปที่บ้านของฉัน

August 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แปลตรงทุกอย่างทุกตัวอักษร ลองตรงสระ ำ ก็แล้วหบายรอบแล้วไม่ผ่านสักที เซ็งเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย