"I am at the beach."

แปลว่า:ฉันอยู่ที่ชายหาด

August 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบถูกให้ผิดทุกบทเรียนเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย