"The building is perfect."

แปลว่า:ตึกสมบูรณ์แบบ

August 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใช้theไม่แปลหรือ

August 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ตึกนี้สมบูรณ์แบบ

August 27, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย