"I am in my chair."

แปลว่า:ฉันอยู่บนเก้าอี้

August 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

What (on) word? ฉันอยู่ในเก้าอี้ คืออะไร


https://www.duolingo.com/profile/Chayawut

ปรับปรุงเถอะ เล่นแล้วหัวเสียมาก หลายข้อแล้ว I am in my chair มันจะแปลว่า ฉันอยู่บนเก้าอี้ได้ยังไง แล้วคิดประโยคนี้ได้ยังไง ใครจะไปอยู่ในเก้าอี้ ครับ เห้อ ฉุยมากเลย


https://www.duolingo.com/profile/sweet528803

ตอบถูกเล้วก็บอกผิด ฮรือ


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

ต้อง On ไม่ใช่เรอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย