"I am in a team again."

แปลว่า:ฉันอยู่ในทีมทีมหนึ่งอีกครั้ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

เป็นประโยคในภาษาไทยที่ไม่นิยนพูด ควรเป็น ฉันอยู่ในทีมอีกครั้ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Penny698461

ประโยชน์ซ้ำซ้อนสำหรับการแปลนี้ ใช้สื่อสารจริงๆจะสับสน ควรเป็น ฉันอยู่ในทีมอีกครั้ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย