"I will pay your lunch today."

แปลว่า:ฉันจะจ่ายเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันของเธอวันนี้

August 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Noina280722

your ต้องเป็นของคุณไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/bNDg11

ฉันเข้าใจประโยค แต่ไม่เข้าใจว่าทำต้องตอบให้ครบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย