"You talked to the American woman."

แปลว่า:คุณได้พูดคุยกันกับผู้หญิงคนอเมริกา

August 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

คุณได้พูดกับผู้หญิงชาวอเมริกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน