"My friends come from different cultures."

แปลว่า:เพื่อนๆของฉันมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

August 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ICE.9

เพื่อนของฉันมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ต่างกัน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

พวกเพื่อนหมายถึงหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย