"He will come home tonight if you cook."

แปลว่า:เขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร

August 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

come home น่าจะแปล แค่ว่า "มาบ้าน" ในประโยค นี่ น่า จะแปล ว่า เขาจะมาที่บ้านคืนนี้ ถ้าคุณทำอาหาร come back home แปลว่า "กลับบ้าน" ควรเป็น He will come back (home) tonight if you cook.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย