"I had taken a French course when I was ten years old."

แปลว่า:ฉันได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเมื่อฉันอายุสิบปี

August 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำว่า course ไม่ได้ถูกแปลในประโยค French course ควรจะถูกแปล เข้าไปในประโคยว่า หลักสูตรภาษาฝรังเศส หรือ ทับศัพท์ ว่า คร์อสภาษาฝรั่งเศส


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ถ้าแปลประโยคจากไทยเป็นอังกฤษ จะแปลว่า I had studied French when I was ten.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย