"The horse is not gray."

แปลว่า:ม้าไม่ได้เป็นสีเทา

August 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

ม้าตัวนี้ ไม่ได้หรอทั้งที่มี The

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย