"Thehorseisnotgray."

แปลว่า:ม้าไม่ได้เป็นสีเทา

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

ม้าตัวนี้ ไม่ได้หรอทั้งที่มี The

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย