Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกคุณเป็นผู้ชาย"

แปลว่า:You are men.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/notto12

They? พวก?

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา