Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันใช้บัตรจ่าย"

แปลว่า:I pay with a card.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ที่เคยเรียนมา I pay by a card ตกลงอะไร ถูก หรือ ดีกว่ากัน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา