Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"องค์กรนี้มีหน่วยงานต่างๆ"

แปลว่า:This organization has different departments.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

This organization has various agencies. = องค์กรนี้มีหน่วยงานต่างๆ น่าจะตรงกว่านะครับ This organization has different departments.=องค์กรณ์กรนี้มีหน่วยงานที่แตกต่าง(กัน)

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา