"We made a contract with the firm."

แปลว่า:พวกเราทำสัญญากับบริษัทนี้

September 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

พวกเราได้ทำสัญญากับบริษัทนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย