"We are going to leave soon."

แปลว่า:พวกเราจะจากไปเร็วๆนี้

September 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pratthana1

มันน่าจะเป็นพวกเราจะจากไปเร็วๆนี้มากกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย