"The woman eats lunch."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้กินอาหารกลางวัน

September 5, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/BBW06F

ผู้หญิงทานอาหารกลางวัน


https://www.duolingo.com/profile/Catjutamas185146

ผู้หญิงกินอาหารกลางวัน


https://www.duolingo.com/profile/TangmoDonk

ผู้หญิงกินข้าวเที่ยง


https://www.duolingo.com/profile/Dear785647

เที่ยงไม่ใช่เทียง


https://www.duolingo.com/profile/mai908244

ผู้หญิงทานอาหารเที่ยง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย