"His face is red."

แปลว่า:ใบหน้าของเขาสีแดง

September 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

หน้าของเขาแดง เป็นสำนวนที่ถูกต้องกว่าครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย