"I will not eat until tomorrow."

แปลว่า:ฉันจะไม่กินจนถึงวันพรุ่งนี้

September 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/myy34521

อะไรว้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย