"The cats are gray."

แปลว่า:แมวเป็นสีเทา

September 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/XxCp7

ทำไมใช้คำว่า" พวกแมวเป็นสีเทา" ไม่ได้คะ ในเมื่อแมวเติม "s"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย