Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The cats are gray."

แปลว่า:แมวเป็นสีเทา

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/XxCp7
XxCp7
  • 14
  • 35

ทำไมใช้คำว่า" พวกแมวเป็นสีเทา" ไม่ได้คะ ในเมื่อแมวเติม "s"

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา