"I have not paid attention to my wallet."

แปลว่า:ฉันไม่ได้ระวังกระเป๋าเงินของฉัน

September 7, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย