"Seven,eight,nine"

แปลว่า:เจ็ด, แปด, เก้า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra
NiraninraPlus
  • 25
  • 15
  • 8
  • 2
  • 276

7 8 9 ได้ไหม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย