Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Twenty years already!"

แปลว่า:ยี่สิบปีมาแล้ว!

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ผ่านมาแล้วยี่สิบปี

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา