"Twenty years already!"

แปลว่า:ยี่สิบปีมาแล้ว!

September 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ผ่านมาแล้วยี่สิบปี


https://www.duolingo.com/profile/Maneerin_C

20ปีมาแล้ว//ผิดจ้าา


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย