"I am with the brother."

แปลว่า:ฉันอยู่กับพี่ชาย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

am นี่ยังไงผมงง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mynameisbo17

งง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mynameisbo17

งง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ammara400909

ตูก็งง​

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ammara400909

ผมอยู่กับพี่ชาย​

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย