"You are my friend."

แปลว่า:เธอเป็นเพื่อนของฉัน

September 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tKDI6

You คุณ why? You เธอ


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

you ไม่ได้แปลว่า เธอ


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

You แปลว่าคุณ


https://www.duolingo.com/profile/piyamas4

You = เธอ ?


https://www.duolingo.com/profile/6evx7

2 years ago . . .


https://www.duolingo.com/profile/Chompoo03

You = เธอ!!?? Whatttttt

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย