Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are my friend."

แปลว่า:เธอเป็นเพื่อนของฉัน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 13
  • 64

You คุณ why? You เธอ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา