"I am American."

แปลว่า:ฉันเป็นคนอเมริกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra

ฉันเป็นชาวอเมริกา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaruTongsu

อเมริกันถูกแล้วค่ะ ถ้าอเมริกาจะเป็นประเทศ อเมริกันคือคนหรืออาหาร

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย