"My hat"

แปลว่า:หมวกของฉัน

September 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KiattisakS1

หมวกของฉัน ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/42vP4

หมวกฉัน ผิดยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย