"There is a path from my house to yours."

แปลว่า:มีเส้นทางเส้นหนึ่งจากบ้านของฉันไปบ้านของคุณ

September 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

มีทางเดินจากบ้านของฉันไปหาคุณ


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

แปลมั่วไปเรื่อยควรปรับปรุง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย