Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"There is a path from my house to yours."

แปลว่า:มีเส้นทางเส้นหนึ่งจากบ้านของฉันไปบ้านของคุณ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

มีทางเดินจากบ้านของฉันไปหาคุณ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

แปลมั่วไปเรื่อยควรปรับปรุง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา