"Thereisapathfrommyhousetoyours."

แปลว่า:มีเส้นทางเส้นหนึ่งจากบ้านของฉันไปบ้านของคุณ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

มีทางเดินจากบ้านของฉันไปหาคุณ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

แปลมั่วไปเรื่อยควรปรับปรุง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย