"She is going to listen to music."

แปลว่า:เธอจะฟังเพลง

September 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

music = เพลง , ดนตรี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย