"Our car is small."

แปลว่า:รถของพวกเราเล็ก

September 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ควรระบุชนิดของรถด้วยถึงจะถูกต้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย