"Hewillhavedecidedtoswim."

แปลว่า:เขาจะได้ตัดสินใจที่จะว่ายน้ำแล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

แปลไทยได้ไม่ดีครับ มันน่าจะแปลว่า เขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะว่ายน้ำ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย