"He will have decided to swim."

แปลว่า:เขาจะได้ตัดสินใจที่จะว่ายน้ำแล้ว

September 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

แปลไทยได้ไม่ดีครับ มันน่าจะแปลว่า เขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะว่ายน้ำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย