"These patients are old."

แปลว่า:ผู้ป่วยเหล่านี้แก่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

ผู้ป่วยเหล่านี้ชราภาพ ดูดีกว่ามั้ย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย