"A bus is not a car."

แปลว่า:รถเมล์ไม่ใช่รถยนต์

September 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

รถประจำทางก็คือรถเมลส์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย