https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันก็ต้องกินเหมืิอนกัน

ฉันก็ต้องกินเหมืิอนกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย