"Germany is one country in Europe."

แปลว่า:ประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งในยุโรป

September 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ควรจะใส่ทวีปยุโรปทีเยอรมันยังใส่ประเทศนำหน้า


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย