"Which is your suitcase?"

แปลว่า:กระเป๋าเดินทางใบไหนคือของคุณ

September 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

กระเป๋าเดินทางของคุณใบไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย