"Theinsideofthehouseisgray."

แปลว่า:ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีเทา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ztgg10

D's it slush MSN and it and it and it and a great time with

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย