Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The inside of the house is gray."

แปลว่า:ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีเทา

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ztgg10

D's it slush MSN and it and it and it and a great time with

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา