"Ihavenotchanged."

แปลว่า:ฉันไม่ได้เปลี่ยนไป

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Keroro740414

ฉันไม่เปลี่ยนไป ผิดอยู่เหรอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YothinAudj

+

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย