"I have not changed."

แปลว่า:ฉันไม่ได้เปลี่ยนไป

September 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Keroro740414

ฉันไม่เปลี่ยนไป ผิดอยู่เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย