"He put the book on the table."

แปลว่า:เขาได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้บนโต๊ะตัวนี้

September 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Keroro740414

เขาวางหนังสือลงบนโต๊ะ ผิดเหรอ--?


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

ถาทหน่อยเถอะ มีคำว่า This table ตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เขาวางหนังสือไว้บนโต๊ะ ทีคำนี้เสือกไม่ต้องใช้คำว่า ได้ ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/wissarut1

เขาวางหนังสือไว้บนโต็ะ ผิดด้วย....


https://www.duolingo.com/profile/Francais.Kanitta

แปลจากอังกฤษเป็นไทย และแปลไทยเป็นไทยให้เป็นประโยคที่สามารถแปลเป็นอังกฤษได้อย่างถูกต้องอีกที

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย