"Heputthebookonthetable."

แปลว่า:เขาได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้บนโต๊ะตัวนี้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Keroro740414

เขาวางหนังสือลงบนโต๊ะ ผิดเหรอ--?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang

เขาวางหนังสือไว้บนโต๊ะ ทีคำนี้เสือกไม่ต้องใช้คำว่า ได้ ก็ได้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย