"He put the book on the table."

แปลว่า:เขาได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้บนโต๊ะตัวนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Keroro740414

เขาวางหนังสือลงบนโต๊ะ ผิดเหรอ--?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang
PisonChang
  • 10
  • 7
  • 5
  • 5
  • 3
  • 25

เขาวางหนังสือไว้บนโต๊ะ ทีคำนี้เสือกไม่ต้องใช้คำว่า ได้ ก็ได้

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย