"I see a man and a woman."

แปลว่า:ฉันเห็นผู้ชายและผู้หญิง

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sofear6

a ไม่ได้แปลว่าคนหนึ่งหรอ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย