"We are a community."

แปลว่า:พวกเราคือชุมชน

September 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

แปลกๆ นิดๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย