"No,Iamnotfine."

แปลว่า:ไม่ ฉันไม่สบาย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MarnBlue

คำตอบเหมือกัน​แต่ทำไมผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChompooiCh

ใช่ค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/may552588

ผิดอะไรคะเนี้ยยยยย

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย