"We are in January."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม

September 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hen1986

ม้นผิดตรงไหนละงงเลย???


https://www.duolingo.com/profile/xzYw18

ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษมันจำผิด พูดแบบธรรมดาธรรมดาถูกว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม คำห่างกันนี้ ก็ถือว่าเขียนผิดเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/artaud366647

ทำไมผิด?????

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย