"We are in January."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม

September 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hen1986

ม้นผิดตรงไหนละงงเลย???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย