"That battle was three years ago."

แปลว่า:การต่อสู้เกิดขึ้นสามปีก่อน

September 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

การต่อสู้ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย