"I am going to the bus stop."

แปลว่า:ฉันกำลังจะเดินไปที่ป้ายรถเมล์ป้ายนี้

September 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ฉันกำลังจะไปที่ป้ายรถเมล์นี้ ไม่ควร ใช้ เดิน นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/ChodchayaU

คำแปลยาว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย