"I am going to the bus stop."

แปลว่า:ฉันกำลังจะเดินไปที่ป้ายรถเมล์ป้ายนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ฉันกำลังจะไปที่ป้ายรถเมล์นี้ ไม่ควร ใช้ เดิน นะครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย