"Do you have the time?"

แปลว่า:พวกคุณมีเวลาไหม

September 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

น่าจะแปลว่า คุณมีเวลาไหม ไม่ใช่ พวกคุณมีเวลาไหม


https://www.duolingo.com/profile/IcziiM.Dai

Do you have the time? แปลว่ากี่โมงแล้ว ไม่ใช่หรอคะ Do you have time ค่อยแปลว่า คุณมีเวลาไหม


https://www.duolingo.com/profile/ONRV13

ข้อนี้ผิดครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย