"Shepaystheboy."

翻译:她付款给这男孩。

4 年前

28 条评论


https://www.duolingo.com/SCAforDLG

这句话到底什么意思?是“她替这个男孩付钱”还是“她付钱给这个男孩”。

4 年前

https://www.duolingo.com/sunnyshineee

是“她付钱给这个男孩”

4 年前

https://www.duolingo.com/Gundozi

I call you. I pay you.

3 年前

https://www.duolingo.com/JimmyZhang9813

为什么不能说 她为那个男孩付款

4 年前

https://www.duolingo.com/S.Chx
S.Chx
 • 14
 • 11
 • 3

"pay somebody" 意思是付钱给某人,"pay for somebody" 意思是给/帮某人付钱,有点像请客的感觉。

3 年前

https://www.duolingo.com/KevinYTL

关键就在pay for sb.和pay sb.

3 年前

https://www.duolingo.com/sunnyshineee

因为她不是买东西给他,帮他付钱而是给他现金。若如你说因该是She pays for the boy.

4 年前

https://www.duolingo.com/John-Zheng

“她给这个男孩支付"竟然判错……

4 年前

https://www.duolingo.com/sunnyshineee

给这个男孩支付是 pays for the boy

4 年前

https://www.duolingo.com/a503404876

我还以为是play the boy. .

4 年前

https://www.duolingo.com/liyikuan

我也是

3 年前

https://www.duolingo.com/J.Franchomme
J.Franchomme
 • 22
 • 22
 • 21
 • 10

她付钱给他!

1 年前

https://www.duolingo.com/7dBJ

男的在賣…

3 年前

https://www.duolingo.com/lotus9527

两个答案不一样,到底是哪个

4 年前

https://www.duolingo.com/0919x

给男孩付款不应该是"pay for"么

4 年前

https://www.duolingo.com/MNtf1
MNtf1
 • 18
 • 604

题目是付款给那男孩

3 年前

https://www.duolingo.com/zhonghua2014

怎么感觉少了个连接词一样

4 年前

https://www.duolingo.com/Ryan258

需要连词吗

4 年前

https://www.duolingo.com/zlyzegg

我我多加了个" ' "竟然盼错

4 年前

https://www.duolingo.com/GzXS

已經更正,我打"個"系統有讀到

3 年前

https://www.duolingo.com/xzzm00

我的 她付这个男孩钱 竟然错了

4 年前

https://www.duolingo.com/JeromeFreud

她付了那个男孩怎么了 我就加了一个了 靠

4 年前

https://www.duolingo.com/buqile
buqile
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3

she pays to the boy

3 年前

https://www.duolingo.com/buqile
buqile
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3

she pays to the boy呢

3 年前

https://www.duolingo.com/tangoist99

我打"她给钱给这男孩。"也被判错,席吧!

3 年前

https://www.duolingo.com/recreati0n

男孩不容易

3 年前

https://www.duolingo.com/NakaRes

她幫男孩付錢 不行???

2 年前

https://www.duolingo.com/hdnQ1

請問 the的用法

11 个月前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!